SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:04:41

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/322sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:12:14 12:52:47

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-125 | Flash did not fire | 2014:12:14 13:29:18

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2014:12:14 13:29:25

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 13:29:32

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 13:29:37

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:12:14 13:29:46

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:12:14 13:47:09

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:12:14 14:18:40

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 14:35:05

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/150sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:12:14 14:35:11

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:16:46

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/120sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-80 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:17:50

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:18:28

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:20:13

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:20:37

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:21:09

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:21:19

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:25:17

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/40sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:25:21

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-40 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:25:59

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:37:47

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/60sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2014:12:14 15:39:43

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:12:14 17:20:08

 

SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2014:12:14 17:20:14

 

이번주 수요일 아침 오전 8시 ~9 시 사이 3부 화제편 많은 시청 바랍니다.

 

산원 삼가

 

사업자 정보 표시
한국산원초산삼협회 | 박영호 | 강원도 영월군 남면 들골안길 121-3 | 사업자 등록번호 : 125-19-95360 | TEL : 010-7652-3933 | Mail : kbs33@hanmail.net | 통신판매신고번호 : 제 2017-강원영월-00007호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기

댓글을 달아 주세요